Kegelwielen met spiraalvertanding

Steekkegelhoeken

Kegelwielen met Gleason-spiraalvertanding zoals Defawes ’96 ze verwezenlijkt, worden berekend uitgaande van de omtreksmoduul en volgens dezelfde formule als de kegelwielen met rechte vertanding voor de steekkegelhoeken. Voor de steekkegelhoek en de achterhoek, die complementair zijn, blijven de waarden van onze voorgaande tabellen geldig. Alle andere kenmerken echter, ondergaan de invloed van noodzakelijke correcties (profielverschuivingen); volledige berekening moet aan een specialist worden toevertrouwd en aldus dienen alle gegevens van een overbrengingsprobleem ons worden voorgelegd om de juiste afmetingen en kenmerken van het passende tandwielpaar te kunnen vastleggen.

De minimum gegevens zijn in elk geval:

  • de te verwezenlijken overbrengingsverhouding
  • de omtrek moduul
  • de tandbreedte
  • de referentiemaat van het rondsel
  • de lengte van de boring van het rondsel
  • de referentiemaat van het wiel
  • het vermogen en het toerental en of koppel aan het rondsel
  • de draairichting van het rondsel volgens de pijl

Het is natuurlijk gewenst deze gegevens aan te vullen met aanduidingen betreffende de bedrijfsvoorwaarden (eventuele overbelasting; grootte en duur; optredende schokken; frequentie van het aanzetten; aard van de smering; aantal bedrijfsuren per dag; te voorziene levensduur). Kegelwielen met spiraalvertanding moeten steeds per paar gemaakt worden.

Opmerking: bij spiraalkegelwielen treden belangrijke axiale krachten op; hun richting en grootte wisselen in functie van de spiraalhoek en de draairichting. Het is dus noodzakelijk een voldoende lagering (taatslagers) te voorzien.

Smering: meer nog dan voor een gewone tandwieloverbrenging moet de smering van de spiraalkegelwielen goed zijn; ze moet overvloediger zijn dan voor kegelwielen met rechte vertanding en een smeerolie “extreme pressure” (met aangepaste additieven) is aan te raden. Het spreekt vanzelf dat een montage in een stevig, niet vervormbare behuizing met oliebadsmering, de bedrijfszekerhied bevordert.

Kegelwielen op Bierens.com